Seu electrònica
HISTÒRIC TAULER D'EDICTES MUNICIPAL (DES DE: 28/07/2020)
Inici
Edictes d'exposició al públic (77)
Bases de selecció de personal i provisió de llocs de treball (17)
Projectes d´obres (4)
Altres edictes d'exposició al públic (52)
Plecs de clàusules i altres actes preparatoris de preceptiva informació pública relatives a contractes municipals (1)
Ordenances de tot tipus (2)
Bases de subvencions (1)
Notificacions edictals i informacions públiques (112)
Recursos Humans (10)
Hisenda i Pressupost (30)
Subvencions, Ajuts i premis (41)
Patrimoni (2)
Gestió de padró municipal d’habitants i cens (18)
Llicències, permisos municipals ambientals i inspecció d'activitats (2)
Altres notificacions i informacions públiques municipals (9)
Procedència
RECURSOS HUMANS (27)
OBRES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS I MANTENIMENTS (35)
PLANIFICACIÓ I PROJECTES DE CIUTAT (3)
TRANSICIÓ ENERGÈTICA (4)
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (1)
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA (1)
COMERÇ I CONSUM (6)
Planejament urbanístic (1)
([GESTIÓ TRIBUTÀRIA]) (8)
SECRETARIA GENERAL (4)
([PROJECTE SABADELL 2030]) (1)
MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT (1)
([PARTICIPACIÓ CIUTADANA]) (8)
COMUNICACIÓ (2)
([URBANISME]) (3)
ESPORTS (4)
CULTURA (9)
SEGURETAT I CIVISME (1)
TRESORERIA I GESTIÓ TRIBUTÀRIA (19)
EDUCACIÓ (15)
INFORMACIÓ DE BASE (18)
LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS (2)
DEMOCRÀCIA DELIBERATIVA I INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA (2)
FEMINISME (3)
SERVEIS ECONÒMICS (3)
([COMERÇ, CONSUM I TURISME]) (1)
DRETS CIVILS (2)
([TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN]) (1)
ACCIÓ SOCIAL (2)
CICLES DE VIDA (1)
([TRESORERIA]) (1)
Cerca:
L’article 12 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, disposa que la publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, hagin d’estar disponibles al tauler d’anuncis o edictes es pot substituir o complementar per la publicació a la seu electrònica de l’organisme corresponent. Mitjançant un decret d’alcaldia s’ha creat el tauler d’edictes de l’Ajuntament de Sabadell de la Seu Electrònica municipal, accessible en tot moment 24 hores al dia i que inclou els edictes oficials d’exposició al públic d’actes municipals, les notificacions d’edictes i altres informacions oficials municipals, de preceptiva publicació oficial.

Els edictes externs -no municipals- s'exposen al tauler d'edictes municipal, situat a l'edifici municipal Ateneu, davant l'Ajuntament (plaça de Sant Roc, 14) i no al tauler d'edictes de la Seu Electrònica.

© 2010 Ajuntament de Sabadell