Seu electrònica
Exercici: 2014
Cerca:
L’article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix les obligacions en matèria de publicació de les subvencions concedides per les administracions públiques com a mesura per aprofundir en un dels principis rectors de la pròpia norma, el de la transparència, tal i com es recull al seu article 8 i a la seva Exposició de Motius.

Més enllà de l’estricte acompliment d’aquesta obligació, es concep aquest Portal de Subvencions com a medi per difondre tota la activitat de foment de l’Ajuntament de Sabadell vehiculada a través de la concessió d’ajuts i subvencions en règim de concurrència competitiva.

Addicionalment, la publicació de tots els documents vinculats amb cadascun dels procediments de subvenció facilita als potencials beneficiaris l’accés a la informació i la tramitació de les sol·licituds, així com la seva acceptació i el compliment de les obligacions que se’n deriven. D’aquesta manera s’avança en altres principis vinculats amb la concessió de subvencions, quins són la concurrència pública, l’objectivitat, l’eficiència i l’eficàcia en l’actuació pública.

© 2010 Ajuntament de Sabadell