Seu electrònica
Exercici: 2023
Subvencions en la modalitat de promoció de l'esport escolar en horari no lectiu, 2023
Objecte
Subvencionar activitats d'iniciació esportiva i/o els jocs escolars promoguts per l'Ajuntament de Sabadell.
Convocatòria
 • Codi:
2023CVES00003
 • Servei Gestor:
ESPORTS
 • Data Aprovació:
05/12/2022
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
50.000,00 €
 • Màxim a Subvencionar:
80 %
Terminis
 • Data Inici Presentació:
19/01/2023
 • Data Final Presentació:
08/02/2023 (ambdós inclosos)
BASES REGULADORES
 • Bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a activitats esportives 
CONVOCATÒRIA
 • El termini per a la presentació de sol·licituds és del 19 de gener al 8 de febrer de 2023 (ambdós inclosos).
 • Convocatòria de subvencions per a la promoció de l'esport escolar en horari no lectiu, curs 2022-2023 
 • Publicació BOPB Convocatòria de subvencions per a la promoció de l'esport escolar en horari no lectiu, curs 2022-2023 
ANNEXOS
 • Per sol·licitar subvenció:
 • Annex 2 - Sol·licitud 
 • Annex 4 - Declaració responsable sobre condicions relacionades amb el treball amb menors 
 • Per acceptar subvenció:
 • Annex 6 - Acceptació subvenció 
 • Per justificar la subvenció:
 • Annex 7 - Memòria final 
 • Annex 8 - Justificació 
 • Annex 9 - Compte justificació 
 • Annex 11 - Publicitat 
 • Documentació complementària:
 • Canvi de compte bancari entitats 
 • Declaració responsable sobre no estar incurs en causa de prohibició d’obtenir la condició de beneficiari 
 • Declaració responsable de la justificació de subvencions 
 • Certificat de vigència de documentació 
© 2010 Ajuntament de Sabadell