Seu electrònica
Exercici: 2023
Subvencions en la modalitat de promoció de l'esport fememí federat, 2023
Objecte
Subvencionar activitats d'esport femeni federat promoguts per l'Ajuntament de Sabadell, 2023
Convocatòria
 • Codi:
2023CVES00002
 • Servei Gestor:
ESPORTS
 • Data Aprovació:
05/12/2022
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
30.000,00 €
 • Màxim a Subvencionar:
80 %
 • Observacions:
Per tal d'acceptar la subvenció, cal presentar el model de declaració d'acceptació Annex 6: Acceptació subvenció (adjunt al present correu) i les certificacions negatives de delinqüents sexuals (si s'escau) al registre electrònic amb una instància genèrica, dins del termini legalment establert, és a dir, des del 16 de desembre de 2023 fins al 3 de gener de 2024.
Terminis
 • Data Inici Presentació:
23/01/2023
 • Data Final Presentació:
10/02/2023 (ambdós inclosos)
 • Data Resolució:
04/12/2023
 • Data Màxima Acceptació:
03/01/2024
 • Data Màxima Justificació:
15/02/2024
BASES REGULADORES
 • Bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a activitats esportives per a la promoció de l'esport femení federat 
CONVOCATÒRIA
 • El termini per a la presentació de sol·licituds és del 23 de gener al 10 de febrer de 2023 (ambdós inclosos).
 • Convocatòria de subvencions de promoció esportiva en la modalitat d'esport femení federat, 2023 
 • Decret error material Convocatòria de subvencions de promoció esportiva en la modalitat d'esport femení federat, 2023 
 • Anunci BOPB Convocatòria de subvencions de promoció esportiva en la modalitat d'esport femení federat, 2023 
ANNEXOS
 • Per sol·licitar subvenció:
 • Annex 1 - Sol·licitud 
 • Annex 3 - Projecte i pressupost 
 • Annex 4 - Model general de declaració responsable 
 • Annex 5 - Participants, tècnics i junta 
 • Per acceptar subvenció:
 • Annex 6 - Acceptació 
 • Per justificar la subvenció:
 • Annex 7 - Memòria final 
 • Annex 8 - Justificació 
 • Annex 9 - Compte justificació 
 • Annex 10 - Despeses i ingressos 
 • Annex 11 - Publicitat 
 • Documentació complementària:
 • Canvi compte bancari entitats 
 • Declaració responsable sobre no estar incurs en causa de prohibició d’obtenir la condició de beneficiari 
 • Declaració responsable de la justificació de subvencions 
 • Formulari valoració tècnica de promoció de l'esport femení 
 • Certificat de vigència de la documentació 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
 • El termini per presentar l'acceptació de la subvenció és fins el 3 de gener 2024. El termini per a la justificació és fins el 15 de febrer de 2024 (o 2 mesos des de la finalització de l’activitat, si la data és posterior).
 • Atorgament Convocatòria de subvencions de promoció esportiva en la modalitat d'esport femení federat, 2023 
© 2010 Ajuntament de Sabadell