Seu electrònica
Exercici: 2021
Subvencions en la modalitat de promoció de l'esport femení federat, 2021
Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Objecte
Subvencionar activitats d'esport femeni federat promoguts per l'Ajuntament de Sabadell
Convocatòria
 • Codi:
2021CVES00002
 • Servei Gestor:
ESPORTS
 • Data Aprovació:
17/05/2021
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
48.000,00 €
 • Màxim a Subvencionar:
50 %
 • Inici de Difusió:
03/06/2021 08:28 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Terminis
 • Data Inici Presentació:
04/06/2021
 • Data Final Presentació:
25/06/2021 (ambdós inclosos)
 • Data Resolució:
29/11/2021
 • Data Màxima Acceptació:
27/12/2021
 • Data Màxima Justificació:
14/02/2022
BASES REGULADORES
 • Bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a activitats esportives per a la promoció de l'esport femení federat 
Verificar
CONVOCATÒRIA
 • El termini per a la presentació de sol·licituds és del 4 al 25 de juny de 2021 (ambdós inclosos).
 • Convocatòria de subvencions activitats esportives en la modalitat esport femení, 2021 
Verificar
 • Anunci BOP Convocatòria de subvencions activitats esportives en la modalitat esport femení, 2021 
Verificar
ANNEXOS
 • Per sol·licitar subvenció:
 • Annex 1 - Sol·licitud 
 • Annex 3 - Projecte i pressupost 
 • Annex 4 - Model general de declaració responsable 
 • Annex 5 - Participants, tècnics i junta 
 • Per acceptar subvenció:
 • Annex 6 - Acceptació 
 • Per justificar la subvenció:
 • Annex 7 - Memòria final 
 • Annex 8 - Justificació 
 • Annex 9 - Compte justificació 
 • Annex 10 - Despeses i ingressos 
 • Annex 11 - Publicitat 
 • Documentació complementària:
 • Canvi compte bancari entitats 
 • Declaració responsable sobre no estar incurs en causa de prohibició d’obtenir la condició de beneficiari 
 • Declaració responsable de la justificació de subvencions 
 • Formulari valoració promoció esportiva 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
 • El termini per l'acceptació és del 14 al 27 de desembre de 2021 (ambdós inclosos). El termini per justificar és del 14 de desembre de 2021 al 14 de febrer de 2022 (ambdós inclosos) o dos mesos a partir de la data final de l'activitat, si és posterior.
 • Resolució de la convocatòria de subvencions per la promoció de l'esport en la modalitat d'esport femení federat, 2021 
Verificar
© 2010 Ajuntament de Sabadell