Seu electrònica
Exercici: 2021
Subvencions en la modalitat de promoció de l'esport fememí federat, 2021
Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Objecte
Subvencionar activitats d'esport femeni federat promoguts per l'Ajuntament de Sabadell
Convocatòria
 • Codi:
2021CVES00002
 • Servei Gestor:
ESPORTS
 • Data Aprovació:
17/05/2021
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
48.000,00 €
 • Màxim a Subvencionar:
80 %
 • Inici de Difusió:
03/06/2021 08:28 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Terminis
 • Data Inici Presentació:
04/06/2021
 • Data Final Presentació:
25/06/2021 (ambdós inclosos)
BASES REGULADORES
 • Bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a activitats esportives per a la promoció de l'esport femení federat 
Verificar
CONVOCATÒRIA
 • El termini per a la presentació de sol·licituds és del 4 al 25 de juny de 2021 (ambdós inclosos).
 • Convocatòria de subvencions activitats esportives en la modalitat esport femení, 2021 
Verificar
 • Anunci BOP Convocatòria de subvencions activitats esportives en la modalitat esport femení, 2021 
Verificar
ANNEXOS
 • Per sol·licitar subvenció:
 • Annex 1 - Sol·licitud 
 • Annex 3 - Projecte i pressupost 
 • Annex 4 - Model general de declaració responsable 
 • Annex 5 - Participants, tècnics i junta 
 • Per acceptar subvenció:
 • Annex 6 - Acceptació 
 • Per justificar la subvenció:
 • Annex 7 - Memòria final 
 • Annex 8 - Justificació 
 • Annex 9 - Compte justificació 
 • Annex 10 - Despeses i ingressos 
 • Annex 11 - Publicitat 
 • Documentació complementària:
 • Canvi compte bancari entitats 
 • Declaració responsable sobre no estar incurs en causa de prohibició d’obtenir la condició de beneficiari 
 • Formulari valoració promoció esportiva 
© 2010 Ajuntament de Sabadell