Seu electrònica
Exercici: 2021
Subvencions per la promoció de l'esport en la modalitat de promoció esportiva, 2021
Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Objecte
Subvencionar activitats de qualsevol acció que promogui la pràctica fisicoesportiva regular a qualsevol edat, com de les que són el resultat d'una programació estable de llarga durada en els àmbits de l'esport de competició, educatiu i lleure, 2021
Convocatòria
 • Codi:
2021CVES00001
 • Servei Gestor:
ESPORTS
 • Data Aprovació:
17/05/2021
 • Organisme Aprovació:
JUNTA DE GOVERN
 • Dotació màxima:
160.000,00 €
 • Màxim a Subvencionar:
80 %
 • Inici de Difusió:
03/06/2021 08:21 (GMT) Publicació certificada per la Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura Electrònica CN=Servei de segellat de temps de PSIS,O=Consorci Administraci\C3\B3 Oberta de Catalunya (NIF Q-0801175-A),C=ESVerificar
Terminis
 • Data Inici Presentació:
04/06/2021
 • Data Final Presentació:
25/06/2021 (ambdós inclosos)
 • Data Resolució:
29/11/2021
 • Data Màxima Acceptació:
27/12/2021
 • Data Màxima Justificació:
14/02/2022
BASES REGULADORES
 • Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a activitats esportives en la lína de promoció esportiva 
Verificar
CONVOCATÒRIA
 • El termini per a la presentació de sol·licituds és del 4 al 25 de juny de 2021 (ambdós inclosos).
 • Convocatòria de subvencions per a la promoció de l'esport en la modalitat de promoció esportiva, 2021 
Verificar
 • Anunci BOP Convocatòria de subvencions per a activitats esportives en la modalitat de promoció esportiva, 2021 
Verificar
ANNEXOS
 • Per sol·licitar subvenció:
 • Annex 1 - Sol·licitud 
 • Annex 3 - Projecte i pressupost 
 • Annex 4 - Declaració responsable sobre condicions relacionades amb el treball amb menors 
 • Per acceptar subvenció:
 • Annex 6 - Acceptació subvenció 
 • Per justificar la subvenció:
 • Annex 7 - Memòria final 
 • Annex 8 - Justificació 
 • Annex 9 - Compte justificació 
 • Annex 11 - Publicitat 
 • Documentació complementària:
 • Canvi de compte bancari entitats 
 • Declaració responsable sobre no estar incurs en causa de prohibició d’obtenir la condició de beneficiari. 
 • Declaració responsable de la justificació de subvencions 
 • Formulari valoració promoció esportiva 
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
 • El termini per l'acceptació és del 14 al 27 de desembre de 2021 (ambdós inclosos). El termini per justificar és del 14 de desembre de 2021 al 14 de febrer de 2022 (ambdós inclosos) o dos mesos a partir de la data final de l'activitat, si és posterior.
 • Resolució de la convocatòria de subvencions per a la promoció de l'esport, 2021 
Verificar
© 2010 Ajuntament de Sabadell